PIX-ELT- LITE-WLKEAK-10 Water Leak Senser

PIXEL-ELT-LITE-WLEAK-10

เซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ สามารถวางสายสัญญาณไว้ที่บริเวณที่ต้องการ หากมีน้ำมาสัมผัสสายสัญญาณ อุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือนทันทีผ่านเครือข่าย LoRaWAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *