SMART CITY

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หรือบางท่านอาจคุ้นกับคำว่าเมืองฉลาด คือรูปแบบของเมืองแห่งอนาคตที่เข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมเมือง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อความต้องการของประชาชน กับระบบงานบริการของทางภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดเมืองที่น่าอยู่และสามารถจัดการกับปัญหาบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับเมืองนั้นๆ เช่น ขยะล้น, ท่ออุดตัน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะสามารถนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยลดและแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

SMART OFFICE

ออฟฟิศ อัจฉริยะ หรือ Smart Office สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการใช้ทรัพยากรภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบติดตามอุปกรณ์เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาอุปกรณ์หรือป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ และระบบติดตามพนักงานจะสามารถช่วยให้การตามหาบุคคลภายในองค์กร หรือติดต่อกับฝ่ายต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพียงแค่ค้นหา ผ่านระบบการติดตามบัตรประจำตัวพนักงาน เพื่อประเมินบุคลากร ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทันสมัยให้กับองค์กร ด้วย Digital Signage ที่จะสามารถกระจายข่าวสารและเนื้อหาที่สำคัญไปยังเครื่อง Kiosk หรือ หน้าจอแสดงผลภายในองค์กรณ์หรือภายนอกได้อีกด้วย และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้จากที่เดียว

 

SMART FARM

ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Smart Farm  คือรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนา และ การเลี้ยงสัตว์ มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย ระดับไร่ และ มหาภาค มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตและยังสามารถตรวจสอบอาการของ สัตว์ในฟาร์ม ได้อย่างละเอียด และ มีประสิทธิภาพ